Plany zagospodarowania przestrzennego dla Kłokoczyna i Przegini Narodowej

Do 22 marca 2019 roku w siedzibie Urzędu Gminy Czernichów wyłożone są do wglądu wszystkich zainteresowanych projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kłokoczyn oraz Przeginia Narodowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Z planami można zapoznać się w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek w godz. 8-17, od wtorku do czwartku w godz.7.30-15.30 i w piątek w godz. 7.30-14.30. W każdy dzień roboczy w godz. 10-12 można uzyskać informacje o przyjętych rozwiązaniach planistycznych od przedstawiciela Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Publiczną dyskusję nad przyjętymi w projektami planów przewidziano na 7 marca 2019 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernichów o godz. 17 – Przeginia Narodowa, godz. 18 – Kłokoczyn.

Uwagi do powyższych projektów planu należy składać na piśmie do 8 kwietnia 2019 do wójta gminy Czernichów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga. Mogą je składać osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a więc każdy, kto chciałby zmienić ustalenia przyjęte w projekcie planu. Jako wniesione na piśmie uznaje się uwagi złożone na papierze w urzędzie gminy, przesłane pocztą lub przekazane pocztą elektroniczną na adres urzędu gminy, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo przez profil zaufany ePUAP.

Wnioski i uwagi do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać pisemnie jak wyżej do urzędu gminy, a ponadto osobiście do protokołu w urzędzie oraz pocztą elektroniczną na adres: plany@czernichow.pl opatrzone tematem: „SOOS – Plan Przeginia Narodowa” albo „SOOS – Plan Kłokoczyn”, również w terminie do 8 kwietnia 2019.

Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 1945) mówi, że w następnej kolejności wójt, burmistrz albo prezydent miasta rozpatruje uwagi do projektu planu. Ma na to nie więcej niż 21 dni od dnia upływu terminu składania uwag. Następnie do projektu mogą zostać wprowadzone zmiany wynikające z rozpatrzenia uwag. Wymaga to także ponownego przeprowadzenia uzgodnień projektu planu w zakresie, który został zmieniony na podstawie wniesionych uwag. Po tych uzgodnieniach projekt planu zostanie przedstawiony radzie gminy wraz z listą uwag nieuwzględnionych.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwala rada gminy, po stwierdzeniu jego zgodności ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Rada rozstrzyga także o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez wójta uwag do projektu planu. Rada uchwali także sposób realizacji i finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej zapisanych w planie i zaliczonych do zadań własnych gminy.

Uchwalony przez radę gminy plan wójt przedstawi wojewodzie w celu oceny zgodności planu z przepisami prawa.

Publikujemy rysunek Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Kłokoczyna z oznaczeniem działek i ich przeznaczenia oraz pełną listę uwag zgłoszonych do projektu tego planu.

Publikujemy rysunek Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Przegini Narodowej z oznaczeniem działek i ich przeznaczenia oraz pełną listę uwag zgłoszonych do projektu tego planu.

Author: WgCZ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

− 2 = 2