Czy musimy tak drogo płacić za odbiór śmieci w gminie Czernichów? To zależy od gminnych radnych

6 września 2019 w Urzędzie gminy Czernichów złożony został projekt uchwały rady gminy zmieniający wysokość obowiązującej od sierpnia tego roku opłaty za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości. Wynosi ona 23 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość za odbiór śmieci segregowanych raz w miesiącu. W złożonym projekcie ta opłata została zmniejszona do 16 zł.

Zgłoszenie projektu było możliwe dzięki ostatniej nowelizacji ustawy samorządowej, w której usankcjonowano tzw. obywatelską inicjatywę uchwałodawczą w gminie, co polega na tym, iż grupa mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze otrzymała prawo przysługujące dotąd wyłącznie wójtowi i radnym występowania do rady gminy z własnymi projektami uchwał. W gminach liczących do 20 tys. mieszkańców grupa taka musi mieć co najmniej 200 osób. Wyłania ona z siebie – zgodnie z zapisami ustawy – „komitet inicjatywy uchwałodawczej”, który działając w jej imieniu zgłasza projekt uchwały, jaki ma zostać poddany pod obrady rady gminy na najbliższej sesji, ale nie później niż trzy miesiące od dnia zgłoszenia.

Komitet inicjatywy uchwałodawczej powstał w gminie Czernichów na początku sierpnia, co było wynikiem ogromnego wzburzenia mieszkańców po wprowadzeniu nowej opłaty za odbiór śmieci. Ludzie samorzutnie zaczęli zbierać podpisy pod pismem do rady gminy „z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości obniżenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi”. Zbieranie podpisów rozpoczęło się w Rusocicach i Kamieniu. W krótkim czasie było ich ponad 300. Wtedy pojawił się pomysł, aby zamiast „uprzejmej prośby o rozważenie” złożyć do rady gminy projekt nowelizacji uchwały ustalającej nową opłatę za odbiór śmieci, w trybie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Zawiązał się Komitet inicjatywy uchwałodawczej – Władysław Tyrański (Rybna), Danuta Filipowicz (Rybna), Remigiusz Dyduła (Przegina Narodowa), Janusz Starowicz (Rusocice). Komitet opracował  Zgłoszenie projektu uchwały Rady Gminy Czernichów w sprawie zmiany Uchwały Nr XI.88.2019 Rady Gminy Czernichów z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Do Zgłoszenia dołączony został projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (dostępny poniżej). Rozpoczęło się zbieranie podpisów mieszkańców popierających Zgłoszeniepodpisów zebrano 1514. Zostały one złożone w urzędzie gminy Czernichów. Dołączono do nich 329 podpisów mieszkańców Rusocic i Kamienia zebranych wcześniej. Daje to w sumie ponad 1800 podpisów mieszkańców wyrażających w ten sposób negatywną opinię o regulacji ustanowionej przez radę gminy. Czy wzruszy to radnych? Zobaczymy.

Na razie wiadomo tyle, że zgłoszony projekt uchwały powinien być rozpatrzony na sesji rady wyznaczonej na 30 września 2019, a wcześniej poddany zwykłej procedurze, jaką przechodzi każdy projekt uchwały. Wiadomo też, że gmina jest do tego zupełnie nieprzygotowana, bo mimo iż obowiązująca od 9 miesięcy nowelizacji ustawy samorządowej nakazuje gminom uchwalenie szczegółowej procedury zgłaszania uchwał w trybie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, co stało się już w bardzo wielu gminach, władzom gminy Czernichów nie przyszło do głowy, że może to dotyczyć także ich gminy, że wśród mieszkańców znajdą się tak źli ludzie, żeby skorzystać z przysługującego im ustawowego prawa. Takie też były pierwsze komentarze pochodzące z kręgów gminnej władzy traktujące całą akcję jako kolejny perfidny atak na wójta Szymona Łytka i „jego drużynę” radnych dokonywany z zemsty przez ludzi, którzy przegrali zeszłoroczne wybory samorządowe z wójtem i jego ekipą. W tej sytuacji pozostaje wierzyć, iż jednak zdrowy rozsądek zwycięży i władze gminy mimo zaskoczenia wypełnią wszystkie wymogi ustawowe.

„Komitet” zamierza natomiast zwrócić się bezpośrednio do radnych, zadając im publicznie pytanie tytułowe: Czy musimy tak drogo płacić za odbiór śmieci? Planowane są dwa otwarte dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców spotkania na ten temat – pierwsze w najbliższy piątek, 13 września 2019, o godz. 18.30 w Rusocicach, w remizie OSP. Zaproszeni zostaną na nie wszyscy radni gminni.

Są już pierwsze reakcje na złożenie do urzędu gminy projektu uchwały wraz zebranymi przez „Komitet” podpisami. Ewa Lipowczan, sekretarz gminy Czernichów, potwierdziła ten fakt, będąc na zebraniu sołeckim w ostatni piątek wieczorem w Przegini Narodowej. Zapewniła, że ze strony gminy dochowane zostaną ustawowe wymagania w procedowaniu zgłoszonego projektu uchwały, chociaż przygotowanie tego projektu do wniesienia go na sesję rady wymaga pewnego wysiłku ze strony wójta i urzędu gminy. Nie wiadomo na przykład, skąd wziąć pieniądze na ewentualne dopłaty z budżetu gminy do gospodarki odpadami w przypadku obniżenia do 16 zł od osoby miesięcznie opłaty wnoszonej przez mieszkańców. Dodała też, że ona sama opowiadała się za podnoszeniem tej opłaty „sukcesywnie”, a nie skokowo i drastycznie, jak to zostało wprowadzone.

Odnotować trzeba też pierwszą reakcję gminnej radnej z Przegini Narodowej, Haliny Wrony, obecnej na wspomnianym zebraniu sołeckim. Wiemy już od niej, że nie weźmie udziału w spotkaniu w Rusocicach, ponieważ, jak powiedziała, „w piątek nie ma czasu, bo pracuje”.                            Władysław Tyrański

Zgłoszenie projektu uchwały Rady Gminy Czernichów w sprawie zmiany Uchwały Nr XI.88.2019 Rady Gminy Czernichów z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Złożenie-projektu-do-UG-Czernichow

Author: WgCZ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

93 − 84 =