Ruszył proces Zbigniewa K., przewodniczącego rady gminy Czernichów

We wtorek, 13 lutego 2024, rozpoczął się proces Zbigniewa K., przewodniczącego rady gminy Czernichów. Został on oskarżony przez Prokuraturę Rejonową Kraków-Krowodrza o składanie niezgodnych ze stanem faktycznym oświadczeń majątkowych, gdzie pominięte zostały niektóre składniki majątku radnego oraz niewykazane niektóre jego dochody i zobowiązania wobec innych. Naruszył tym samym Ustawę o samorządzie gminnym, która nakazuje, aby radny w swoim corocznym oświadczeniu majątkowym wykazał cały swój majątek oraz dochody i zobowiązania w danym roku.

Kolejne złamanie tejże ustawy to brak zgłoszenia radzie gminy Czernichów przez jej przewodniczącego zastrzeżeń do oświadczenia majątkowego innego gminnego radnego, Roberta Jarosa, gdy ten nie ujawnił w swoich oświadczeniach faktu, iż faktycznie pełnił funkcję pełnomocnika firmy swojej żony, podpisując za nią faktury, protokoły odbioru prac budowlanych i inne dokumenty. Przewodniczący rady znał te fakty, ale radę poinformował, że on zastrzeżeń do oświadczenia Jarosa nie ma.

Zeznawało kilkoro wezwanych przez sąd świadków: Władysław Tyrański, Iwona Fic, Jacek Podgórski i Jarosław Musiał. Zeznawałem jako pierwszy, ponieważ do momentu przesłuchania przez sąd świadek nie może słuchać zeznań innych świadków, a ja, występując w roli dziennikarza, chciałem te zeznania poznać.

Moje zeznania sprowadziły się do streszczenia kilku moich artykułów zamieszczonych w Wiadomościach gminnych Czernichowskich od 2020 roku na temat corocznych oświadczeń majątkowych składanych przez radnego Zbigniewa K. Wykazywałem w nich, że jego roczny budżet, jaki zadeklarował w niektórych latach się „nie spina”: dochody są za małe, żeby pokryć wykazane zobowiązania, pewnych zobowiązań brak, jak również niektórych składników majątku. Ponadto przypomniałem opisywaną także w WgCz sprawę radnego Jarosa, który podczas posiedzenia komisji rady w 2017 roku przyznał się do podpisywania faktur i innych dokumentów firmy swojej żony, co nie wzbudziło żadnych zastrzeżeń u przewodniczącego rady i wykluczyło dalszą weryfikację tych oświadczeń przez właściwe służby.

Pozostali świadkowie potwierdzili zarzuty zawarte w akcie oskarżenia. link: http://wiadomoscigminneczernichowskie.pl/2023/12/06/oskarzony-zbigniew-k-przewodniczacy-rady-gminy-czernichow/ Ponadto w zeznaniach tych pojawiły się informacje o faktach nieuwzględnionych w akcie oskarżenia, jak tzw. firmanctwo, czyli ukryte i niedozwolone reprezentowanie jakiejś firmy wobec innych podmiotów, co można byłoby przypisać Zbigniewowi K. w odniesieniu do firmy jego siostrzeńca. Świadkowie mówili też o nadmiernym uprzywilejowaniu tejże firmy przy wykonywaniu zleceń otrzymywanych od gminy na różne roboty budowlane. Pojawiły się krytyczne opinie świadków o korzystaniu przez przewodniczącego rady z majątku gminy, w której jest radnym, przez sprzedaż jednostkom gminnym artykułów oferowanych przez jego sklep w Rybnej –  indywidualna działalność gospodarcza radnego.

Sądząc po pytaniach zadanych przez obrońcę oskarżonego, rysuje się już w jednej kwestii linia obrony obwinionego: radny Jaros nie przyznał się do firmanctwa, bo nie miał świadomości pełnienia takiej funkcji wobec  firmy swojej żony, a gdy podpisywał faktury i inne dokumenty tej firmy, wykonywał czynność czysto techniczną. Pomysł nie nowy, jaki pojawił się w maju 2017 roku, kiedy niektórzy radni oraz urzędujący wówczas wójt Szymon Łytek usiłowali usprawiedliwić działanie radnego Jarosa. A więc, jeśli Jaros nie przyznał się do firmanctwa, bo nie miał takiej świadomości, że działa faktycznie jako pełnomocnik, mimo że dokumenty firmy swojej żony podpisywał, to przewodniczący rady, który się temu „nieprzyznaniu” przysłuchiwał, nie mógł przecież mieć i dlatego nie miał żadnych zastrzeżeń do jego oświadczenia majątkowego, o czym kilka miesięcy później poinformował radę gminy.

Czy równie przekonywające będzie wyjaśnienie luk stwierdzonych przez Prokuraturę w oświadczeniach majątkowych Zbigniewa K.? Zobaczymy. Następna rozprawa 30 kwietnia 2024.

Władysław Tyrański

Author: WgCZ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

6 + 3 =