Plan zagospodarowania przestrzennego dla Rybnej

Do 21 grudnia 2018 roku wyłożony był w siedzibie Urzędu Gminy Czernichów projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rybna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Do 8 stycznia 2019 możliwe jest jeszcze składanie uwag do tego projektu. Uwagi mogą składać osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a więc każdy, kto chciałby zmienić ustalenia przyjęte w projekcie planu. Uwagi należy wnieść na piśmie w podanym wyżej terminie.

Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 1945) mówi, że w następnej kolejności wójt, burmistrz albo prezydent miasta rozpatruje uwagi do projektu planu. Ma na to nie więcej niż 21 dni od dnia upływu terminu składania uwag. Następnie do projektu mogą zostać wprowadzone zmiany wynikające z rozpatrzenia uwag. Wymaga to także ponownego przeprowadzenia uzgodnień projektu planu w zakresie, który został zmieniony na podstawie wniesionych uwag. Po tych uzgodnieniach projekt planu zostanie przedstawiony radzie gminy wraz z listą uwag nieuwzględnionych.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwala rada gminy, po stwierdzeniu jego zgodności ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Rada rozstrzyga także o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez wójta uwag do projektu planu. Rada uchwali także sposób realizacji i finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej zapisanych w planie i zaliczonych do zadań własnych gminy.

Uchwalony przez radę gminy plan wójt przedstawi wojewodzie w celu oceny zgodności planu z przepisami prawa.

Jako wniesione na piśmie uznaje się uwagi złożone na papierze w urzędzie gminy lub przesłane pocztą elektroniczną na adres urzędu gminy, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo przez profil zaufany ePUAP.

Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko przesyłać można również pocztą elektroniczną opatrzone tematem: „SOOS – Plan Rybna” na adres: plany@czernichow.pl

Plan i projekt uchwały rady gminy Czernichów:

https://gmina.czernichow.pl/index.php/aktualnosci/ogloszenia/14-ogloszenia-wojta-gminy-czernichow/2346-ogloszenie-wojta-gminy-czernichow-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-miejscowosci-rybna

Author: WgCz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

+ 52 = 59