Propozycja wójta: sołtys ma być zwolniony ze sprawozdania z wykonania planu finansowo-rzeczowego dochodów i wydatków sołectwa

Wójt gminy Czernichów ogłosił projekt zmian w statutach 12 sołectw w gminie. Oprócz zmian w gruncie rzeczy kosmetycznych proponuje jedną zmianę istotną. Nowy zapis likwiduje obowiązek sołtysa przedstawienia zebraniu wiejskiemu sprawozdania z wykonania planu finansowo-rzeczowego dochodów i wydatków sołectwa. Obowiązkowe pozostałyby jedynie „sprawozdanie z działalności” sołtysa oraz „informacja o wykonywaniu uchwał zebrania wiejskiego”.

O zamiarze wprowadzenia zmian do statutów sołectw dowiadujemy się z zarządzenia wójta Szymona Łytka o przeprowadzeniu w okresie 2-16 kwietnia 2019 konsultacji społecznych projektu zmiany statutów sołectw gminy Czernichów. Konsultacje obejmują obszar całej gminy . Mogą w nich brać udział wszyscy mieszkańcy , przedstawiając na piśmie lub w formie elektronicznej swoje opinie i uwagi do projektu ogłoszonego przez wójta oraz własne propozycje innych zmian w tym projekcie.

Opinie, uwagi i propozycje zmian należy złożyć na piśmie w Urzędzie Gminy Czernichów (Biuro Obsługi Klienta), przesłać pocztą na adres UG Czernichów, ul. Gminna 1, 32-070 Czernichów, lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: konsultacje@czernichow.pl,  a także na elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu gminy na platformie ePUAP. Należy podać swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania.

Przy opracowaniu wyników konsultacji będą brane pod uwagę wyłącznie opinie, uwagi oraz propozycje zmian, które zostaną złożone do 16 kwietnia 2019 w godzinach pracy urzędu.

Pozostało zatem 10 dni na ustosunkowanie się do propozycji wójta, zwłaszcza do tej zmiany, o której była mowa wyżej. Wydaje się bowiem, że zmiana ta zmierza do zapisania w statutach sołectw niedobrej praktyki, jaką obserwuję od kilku lat w sołectwie Rybna. Sprawozdanie z wykonania planu finansowo-rzeczowego dochodów i wydatków sołectwa za dany rok przedstawiane przez sołtysa na zebraniu wiejskim wygląda mniej więcej tak: pani sołtys wstaje i czyta z odręcznych notatek – modernizacja dwóch dróg kosztowała 40 tys., na straż pożarną w Rybnej daliśmy 10 tys., na zrobienie projektu 600 metrów chodników wydaliśmy 30 tys., cztery samochody kruszywa za 5 tys. wysypaliśmy na drogę gminną, która wymagała utwardzenia po deszczach, żeby była przejezdna.

Ludzie tego słuchają, ale nie mają szans na sensowną ocenę takiego „sprawozdania”, które powinno być przede wszystkim na piśmie, a ponadto upublicznione co najmniej na 14 dni przed zebraniem, żeby można było spokojnie sprawdzić zawarte w nim dane. Wtedy dopiero można na zebraniu odpowiedzialnie głosować za jego przyjęciem bądź odrzuceniem. Natomiast według dotychczasowej praktyki odbywa się to na zasadzie: pani sołtys dobrze mówi, no to, chłopy, głosujemy”.

Być może wójt doszedł do wniosku, że jeśli sprawozdanie ma tak wyglądać, to lepiej je zlikwidować, tym bardziej że luźna opowieść pani sołtys, na co poszły pieniądze sołectwa, zakłócana bywała niezbyt przyjemnymi uwagami uczestników zebrania niezadowolonych z powodu niedotrzymania obietnicy sfinansowania czegoś, o co do pani sołtys wnioskowali.

Według mnie zmiany powinny iść w kierunku przeciwnym niż propozycja wójta. Należałoby zobowiązać sołtysa do przedstawiania zebraniu wiejskiemu pisemnego sprawozdania z wykonania zaplanowanych na dany rok zadań sołectwa po wcześniejszym upublicznieniu tego sprawozdania. Podobnie zresztą jak w przypadku sporządzania planu finansowego sołectwa na rok następny, aby ten plan był podany do wiadomości publicznej odpowiednio wcześniej w formie projektu uchwały zebrania wiejskiego, a nie trzymany w tajemnicy przez sołtysa niemalże do momentu poddania go pod głosowanie na zebraniu. Dlaczego procedur praktykowanych z powodzeniem w radzie gminy i przeniesionych do sołectwa w innych obszarach jego funkcjonowania, jak np. wybór sołtysa i rady sołeckiej, nie zastosować w dziedzinie najważniejszej, jaką jest gospodarowanie pieniądzem publicznym?Zachęcam wszystkich mieszkańców gminy do wzięcia udziału w ogłoszonych przez wójta konsultacjach albo przesyłając do urzędu gminy swoje uwagi, albo komentując propozycję wójta na stronie internetowej i facebookowej WgCz. Wpisy te zostaną uwzględnione w pakiecie uwag i propozycji mojego autorstwa, dotyczących regulacji związanych z działalnością sołectwa.

Sprawozdanie z konsultacji zostanie podane przez wójta do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.czernichów.pl i na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy nie później niż 14 dni po ich zakończeniu.                    

Władysław Tyrański

Poniżej proponowany przez wójta tekst statutu sołectw gminy Czernichów poddany pod konsultacje społeczne.

Statut_solectwa_ze_zmianami_03.2019-1

Author: WgCZ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

− 2 = 5