Plan Zagospodarowania Przestrzennego Rybnej – uwagi mieszkańców zgłoszone do projektu

Do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rybnej w gminie Czernichów zgłoszono 85 uwag o uwzględnienie zmian do tegoż projektu wyłożonego do publicznego wglądu przez urząd gminy. Wyręczając go trochę, przedstawiamy wykaz zmian zaproponowanych przez zainteresowane osoby i instytucje. Realizujemy tym samym postulat transparentności działania lokalnej władzy samorządowej. Przypomnę, że zgodnie z obowiązującą procedurą, zgłoszone uwagi do projektu planu zostaną w ustawowym terminie do 1 marca 2019 przyjęte albo odrzucone przez wójta Szymona Łytka, a następnie rozpatrzone przez radę gminy, która uchwali ostateczną wersję planu po poprawkach.

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej przez wójta

Dobrze więc jest podać do wiadomości publicznej całą pulę zgłoszonych uwag, aby zyskać pewność, że na następnych etapach procedury korygowania planu zastosowane zostały racjonalne i jednakowe dla wszystkich kryteria przyjęcia jednych wniosków i odrzucenia innych.

Trzeba przyznać, że wójt gminy Czernichów nie ułatwia tego zadania. O ile zgodził się na przekazanie treści zgłoszonych uwag, to odmówił ujawnienia nazwisk osób, które je zgłosiły. Powołał się przy tym na art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zgodnie z którym prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej. Jest to w moim przekonaniu przejaw nadgorliwości urzędniczej ograniczającej bezpodstawnie prawo do wiedzy o sprawach publicznych. Przecież zgłoszone uwagi odnoszą się do dokumentu wyłożonego do wglądu dla wszystkich mieszkańców gminy (i nie tylko), zatem wiedza, kto i jakie uwagi zgłosił, też należy się wszystkim. To podpowiada rozum. Niestety, ta zła praktyka stosowana jest i gdzie indziej – np. w gminie Kraków.

Kto zyska, kto straci

A przecież prywatność osób zgłaszających uwagi do projektu planu nie jest tak całkiem „prywatna”, bowiem zmiany w planie można przeliczyć wprost na pieniądze, o których w ostatecznym rozrachunku decyduje wójt i rada gminy. Dotyczy to znacznej większości zgłoszonych uwag, które zawierają żądanie zmiany przeznaczenia działki z rolniczej na budowlaną, co od razu podnosi jej wartość. Tym samym wnioskodawca po wprowadzeniu zmiany staje się bogatszy.

Zdarzają się też sytuacje odwrotne – właściciel gruntu dostrzega, że przez jego działkę ma iść droga. Jest jeden taki przypadek. Wnioskodawca stanowczo domaga się, żeby nie naruszać jego świętego prawa własności. On w następstwie uchwalenia planu może stracić.

Z powodu urzędniczej dyskrecji nie możemy jednak wiedzieć, kto konkretnie chciałby zyskać, a kto może stracić. Myślę, że prywatność osób zgłaszających uwagi do planu można by wystarczająco ochronić, podając ich nazwiska, ale bez adresu zamieszkania, a jedynie z podaniem miejscowości zamieszkania. Dodać należy, że uwagi do planu Rybnej mógł zgłaszać każdy, również osoba niemająca w tym tzw. interesu prawnego, a więc zamieszkująca w dowolnym miejscu w Polsce.

Utajnienie naruszające ustawę

Jednakże w jednym punkcie urzędnicza dyskrecja wójta ewidentnie narusza przywołany wyżej artykuł ustawy o dostępie do informacji publicznej. Chodzi o co najmniej dwa wnioski o zmianę w projekcie planu zgłoszone nie przez osoby fizyczne lecz przez instytucje. W pierwszym przypadku jest to – co można wywnioskować z treści wniosku – Małopolska Izba Rolnicza wnioskująca o wprowadzenie zapisu określającego odległość ogrodzenia od granicy drogi lub od pasa drogowego na minimum 1,5-2 metry. Utajniono zarówno nazwę podmiotu zgłaszającego wniosek, jak i nazwisko osoby reprezentującej ten podmiot.

W drugim przypadku mamy do czynienia z dość kuriozalnym zapisem, mówiącym że autorem uwagi postulującej zmianę przeznaczenia działki 3075/1 na tereny o funkcji rekreacyjno-sportowej jest Urząd Gminy Czernichów, ul. Gminna 1, Czernichów. Nie podano nazwiska urzędnika, który wniosek podpisał, chociaż artykuł o ograniczeniu informacji publicznej ze względu na prywatność osoby fizycznej mówi wyraźnie, iż ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji. Mamy więc do czynienia nie tylko z urzędniczą dyskrecją, ale też z urzędniczym niechlujstwem naruszającym ustawę.

Czy decyzja wójta o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszonej uwagi zostanie upubliczniona przez urząd?

Dobrą praktyką w gminie Kraków jest ogłaszanie zarządzeniem prezydenta jego decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu każdej uwagi zgłoszonej do projektu planu. Czy doczekamy się tego w gminie Czernichów? Czy ważne dla mieszkańców decyzje wójta wydostaną się poza budynek urzędu gminy, na przykład na jej stronę internetową? Ma to znaczenie o tyle, że decyzja wójta o uwzględnieniu lub odrzuceniu zgłoszonej przez kogoś uwagi może zostać potem podważona przez radę gminy, która przyjmuje cały plan swoją uchwałą.       (wt)

Poniżej publikujemy rysunek Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rybnej z oznaczeniem działek i ich przeznaczenia oraz pełną listę uwag zgłoszonych do projektu tego planu.

Wykaz-uwag_Rybna-popraw

Author: WgCZ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

37 + = 46